แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มขอพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร

ทล.บ. 01 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

ทล.บ. 01 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

ทล.บ. 02 แบบผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ทล.บ. 02 แบบผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ทล.บ. 03 แบบเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ทล.บ. 03 แบบเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ทล.บ. 04 สรุปการปรับปรุงหลักสูตร

ทล.บ. 04 สรุปการปรับปรุงหลักสูตร

ทล.บ. 05 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ

ทล.บ. 05 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ

ทล.บ. 06 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน

ทล.บ. 06 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน

แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน