สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :

ชื่อภาษาไทย :

ชื่อภาษาอังกฤษ :

25662754002723

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Digital Business Technology (Continuing Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :

ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

ทล.บ. (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

Bachelor of Technology (Digital Business Technology)

B.Tech. (Digital Business Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

72 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ :

ประเภทหลักสูตร :

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

1. บริษัทมาหยา สร้างสรรค์ จำกัด

2. บริษัทเอเชียอาร์ตมีเดีย

3. บริษัทเมจิกเฮ้าส์ กรุ๊ป จำกัด

4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายน้ำ โกลด์พริ้นท์

5. บริษัทอินดี้กระบี่มีเดียและบริษัทกระบี่ดีไซน์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันทางธุรกิจดิจิทัล

2. ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

3. นักออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัล

4. ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีเครือข่ายธุรกิจดิจิทัล

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง เวลา 17.30 - 21.30 น.

และ/หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.30 น.

การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 - 17.00 น.

และ/หรือ ให้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล