สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :

ชื่อภาษาไทย :

ชื่อภาษาอังกฤษ :

25562751103596

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Hotel (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :

ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

เทคโนโลยีบัณฑิต (การโรงแรม)

ทล.บ. (การโรงแรม)

Bachelor of Technology (Hotel)

B.Tech. (Hotel)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

72 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ :

ประเภทหลักสูตร :

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรเทคโนโลยีทางปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

1. โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

2. โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต

3. โรงแรมรามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม เจ้าฟ้า ภูเก็ต

4. โรงแรมทวินปาล์มส์ ภูเก็ต

5. โรงแรมสันติ์สุริย์ ภูเก็ต

6. โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

7. โรงแรมโอโซ่ ภูเก็ต

8. โรงแรมชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานฝ่ายต้อนรับ/พนักงานบริการส่วนหน้าโรงแรม

2. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ภัตตาคารและสถานบริการอื่น ๆ

3. พนักงานประกอบอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ภัตตาคารและสถานบริการอื่น ๆ

4. พนักงานสำรองที่พัก

5. พนักงานให้บริการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ สัมมนาและการจัดแสดงสินค้า

6. พนักงานปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน

7. ครู อาจารย์และนักวิจัยด้านการจัดการโรงแรมในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

8. ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจโรงแรม

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.

นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม