สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25616031100038

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Information Technology (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Information Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

1. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตรัง

2. บริษัท ยูนิตี้ไอทีซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 0090)

3. บริษัท ด๊อกเตอร์พีซี 2004 จำกัด

4. บริษัท ตรังแอ็ดวานซ์คอมพิวเตอร์ จำกัด

5. บริษัท มีเดียแอนท์เทรนนิ่ง จำกัด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System analyst and Design)

2. นักบริหารฐานข้อมูล (Database administrator)

3. นักบริหารระบบ (System administrator)

4. นักบริหารระบบเครือข่าย (Network administrator)

5. นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

6. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technologist)

7. นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer) & ผู้บริหารเว็บ (Webmaster)

8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)

9. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง เวลา 17.30 - 21.30 น.

และ/หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.30 น.

การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 - 17.00 น.

และ/หรือ ให้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ