สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตรัง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :

ชื่อภาษาไทย :

ชื่อภาษาอังกฤษ :

25662754002071

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Accounting (Continuing Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :

ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต)

ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)

Bachelor of Technology (Production Technology)

B.Tech. (Production Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ :

ประเภทหลักสูตร :

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

1. บริษัท สำนักงานตรวจสอบบัญชีตรัง จำกัด

2. บริษัท แอคเค้าท์ติ้ง ริช จำกัด

3. บริษัท ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด

4. เคทูเอ็ม ออดิทติ้ง จำกัด

5. บริษัท ไอแคร์ บิซิเนส จำกัด

5. บริษัท ตรังการบัญชีและปรึกษาธุรกิจ จำกัด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ทำบัญชี

2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

3. ผู้ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชี

4. ผู้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีภาครัฐ

5. ผู้ประสานงานเกี่ยวกับภาษีออนไลน์

6. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง เวลา 17.30 - 21.30 น.

และ/หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.30 น.

การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 - 17.00 น.

และ/หรือ ให้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี