สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคพังงา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :

ชื่อภาษาไทย :

ชื่อภาษาอังกฤษ :

25662149110155

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Production Technology (Continuing Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :

ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต)

ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)

Bachelor of Technology (Production Technology)

B.Tech. (Production Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

72 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ :

ประเภทหลักสูตร :

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

1. บริษัทไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

2. บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท เค.ซี.พี. มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

4. บริษัทพังงา ทิมเบอร์ อินดัสทรีย์ จำกัด

5. บริษัท รัตนรังษิวัฒน์ จำกัด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. นักเทคโนโลยีด้านการควบคุมเครื่องจักรกลสมัยใหม่

3. นักเทคโนโลยีด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล

4. นักเทคโนโลยีด้านการวางแผนและการควบคุมการผลิต

5. ผู้ประกอบการด้านการผลิต

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง เวลา 17.30 - 21.30 น.

และ/หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.30 น.

การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 - 17.00 น.

และ/หรือ ให้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต