ผู้บริหารสถาบัน

ผู้บริหารสถาบัน

นายสุนทร พลรงค์

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

นางกาญจนา ทรงยศ

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบัน

ฝ่ายบริหาร

นาย อภินัย ลีลากานต์

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบัน

ฝ่ายวิชาการ

นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์

และความร่วมมืออาชีวศึกษา