สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25632754000323

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Marketing (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (การตลาด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Marketing)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Marketing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่

3. บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขาตรัง

4. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

5. บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จำกัด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักบริหารธุรกิจขนาดย่อม

นักการตลาด

นักการตลาดดิจิทัล ( Digital Marketer)

นักวิชาการด้านการตลาด (Academic Marketer)

นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด ( Content Marketing )

นักจัดกิจกรรมทางการตลาด ( Event Marketing)

กิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME : Small and Medium sized Enterprise)

ที่ปรึกษาด้านการตลาด ( Marketing Consultant )

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง เวลา 17.00 - 21.00 น.

และ/หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 - 17.00 น. หรือ ตามแผนการฝึก

อาชีพที่จัดร่วมกับสถานประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด