บุคลากรสถาบัน

บุคลากรสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

นางสาวฐปนีย์ ธารอำมฤต

พนักงานบริหารทั่วไป

(ด้านการเงินและบัญชี)

นางสาวสุพรรณิกานต์ ทาตัน

พนักงานบริหารทั่วไป

(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางพัทรศยา เรียบร้อย

พนักงานบริหารทั่วไป

(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางสาวสุพรรณี บุญหาว

พนักงานบริหารทั่วไป

(ด้านบุคลากร)

นางสาวธารารัตน์ ไกรทอง

พนักงานบริหารทั่วไป

(ด้านพัสดุ)

นายกิตติพศ ธนานุกูลวงศ์

พนักงานบริหารทั่วไป

(ด้านสารสนเทศ)

นางสาวณัฐวรา คีรีเดช

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิราพร พันธ์จุ้ย

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นายสุชาติ จันทร์ส่ง

พนักงานขับรถ