กฎหมายอาชีวศึกษา

พรบ การอาชีวศึกษา 2551

การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 2555

กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ 2555

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2556

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 2556

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2556

ให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษา 2556

การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประกาศให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี 2556

ประกาศให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี 2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558

ประกาศให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี 2560

การกระจายอำนาจ

ประกาศให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี 2561

กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2562

เกณฑ์มาตรฐาน 2562

ประกาศวิธีปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหลักสูตร 2563

ประกาศให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี 2563

ประกาศให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี 2564

การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 2564

กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2565

กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565