สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคตรัง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2564

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25606031100037

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Electrical Technology (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Electrical Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Electrical Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง

2. บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด

3. บริษัท พี. เค. เทคนิค จำกัด

4. บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

5. บริษัทเอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด

6. บริษัทอีคอน พลัส จำกัด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

2. ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าควบคุมในงานอุตสาหกรรม

3. ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าควบคุมในงานอุตสาหกรรม

4. วิทยากรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า

5. ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

วันทำการปกติในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

นอกวันเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.30 น. - 21.30 น.

และวันเสาร์หรืออาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ตามประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2