แบบคำร้อง

ท.01 แบบคำร้องทั่วไป

ท.02 แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา

ท.02 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน

ท.03 แบบคำร้องขอลงทะเบียน/ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

ท.04 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา

ท.05 แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน

ท.06 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ท.07 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ท.08 แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา

ท.09 แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา

ท.11 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 0

ท.12 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade)

ท.13 แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.)

ท.14 แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง

ท.15 แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา

ท.16 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา