สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :

ชื่อภาษาไทย :

ชื่อภาษาอังกฤษ :

25582751102362

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Information Technology (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :

ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Technology (Information Technology)

B.Tech. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

75 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ :

ประเภทหลักสูตร :

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

1. บริษัท ปิระมิด โซลูชัน จำกัด

2. บริษัท โอเพนซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด

3. บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด

4. บริษัท เว็บ คอนเน็กชัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

1. นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Design)

3. นักจัดการความรู้ (Knowledge Management Staff)

4. นักบริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)

5. นักออกแบบสื่อประสม (Multimedia Designer)

6. นักออกแบบเว็บ (Web Designer) & ผู้บริหารเว็บ (Webmaster)

กลุ่มอื่น ๆ

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)

2. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง เวลา 17.30 - 21.30 น.

และ/หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.30 น.

การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 - 17.30 น.

และ/หรือ ให้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กำหนด