ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ผลการประกวดโครงงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในการประชุมวิชาการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566

 ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง ผลการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2567

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประเภทสมัครด้วยตนเอง

  แบบรับรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประเภทสมัครด้วยตนเอง

  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประเภทหน่วยงานเป็นผู้เสนอชื่อ