สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :

ชื่อภาษาไทย :

ชื่อภาษาอังกฤษ :

25616031100031

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Tourism (Continuing program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :

ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

เทคโนโลยีบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

ทล.บ. (การท่องเที่ยว)

Bachelor of Technology (Tourism)

B.Tech. (Tourism)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

72 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ :

ประเภทหลักสูตร :

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปฏิบัติการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

1. บริษัท ภูเก็ตอินไซด์ ทัวร์ จำกัด

2. บริษัท ซีฟาเรอร์ ไดเวอร์ จำกัด

3. บริษัท เพิร์ล ซี ทราเวล จำกัด

4. บริษัท เลิฟ แฟมิลี่ ทัวร์ แอนด์แทรเวล

5. บริษัท อินไซด์ อันดามัน จำกัด

6. บริษัท ซี สตาร์ ทัวร์ จำกัด

7. บริษัท คริสตัล ซี มารีน จำกัด

8. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะคาร์ จำกัด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานประจำเรือสำราญ

2. พนักงานขายและการตลาดบริษัทนำเที่ยว

3. พนักงานบริษัทนำเที่ยว

4. มัคคุเทศก์ (ตามพระราชบัญญัติมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว)

5. พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ

6. ผู้แนะนำการเดินทางท่องเที่ยว

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.30 น.

นอกเวลาราชการ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2