ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ 2563

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ 2563