Domain Admin

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ 2563

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ 2563 Download

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานแบบที่ 2 Download

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ 2564

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ 2564 Download

1 2 3 7