ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดย หน่วยงานต้นสังกัด ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องไตร ตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต