สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2