สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกําลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกําลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ เพื่อ ตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า : เทคนิคการขับ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน (BLDC) สําหรับพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่