สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพิจารณาบทความวิจัยและจัดเตรียมข้อมูลวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพิจารณาบทความวิจัยและจัดเตรียมข้อมูลวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2