ประชุมเชิงปฏิบัติการทำรายละเอียดขอเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการทำรายละเอียดขอเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2