สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ศึกษาดูงานวิชาการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ศึกษาดูงานวิชาการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส