ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2