พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม MS Conference Room อาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต