ประชุมหารือจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

ประชุมหารือจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing ปีการศึกษา 2565) วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผ่าน ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์