ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์