ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัตินราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัตินราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2566 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผ่านระบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์