ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคใต้ 2