ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารตามนโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารตามนโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2