ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2