การอบรมครูฝึกและครูนิเทศในสถานประกอบการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2565

การอบรมครูฝึกและครูนิเทศในสถานประกอบการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2565