ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 19 กันยายน 2565

ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์