ประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์