ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่