ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2