ประชุมคณะกรรมการจัดทําแนวทางและข้อปฏิบัติหรือข้อกําหนดตามเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครู

ประชุมคณะกรรมการจัดทําแนวทางและข้อปฏิบัติหรือข้อกําหนดตามเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. กรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย