ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคประกอบการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคประกอบการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต