คณะอนุกรรมการวิชาการ

คณะอนุกรรมการวิชาการ

นายสุนทร พลรงค์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประธานอนุกรรมการ

นางเชิญพร กาญจนสายะ

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5)

รองประธานอนุกรรมการ

นายปรีดี เกตุทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษา

รองประธานอนุกรรมการ

ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อนุกรรมการ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

ผศ.กุลวรา สุวรรณพิมล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุดมศึกษา

อนุกรรมการ

ผศ.รัฐพล พรหมสะอาด

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัดและประเมินผล

อนุกรรมการ

นางจริยา เอียบสกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาการสอน

อนุกรรมการ

นายดรณ์ พลจรัส

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

อนุกรรมการ

นายอภินัย ลีลากานต์

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

อนุกรรมการและเลขานุการ