ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2