การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 – 19 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 - 19 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต