พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting