ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 9/2566

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 9/2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2567 พิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 (พ.ศ.2567 - 2570) และพิจารณาเห็นชอบ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต