ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 3/2567

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ผลการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส 2566 ทุกสาขาวิชา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พิจารณากลั่นกรอง ผลการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 2565 ทุกสาขาวิชา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พิจารณากลั่นกรองการสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 2565 ทุกสาขาวิชา (แผนการเรียน 4 ภาคเรียน) และพิจารณากลั่นกรอง การปรับแผนการเรียน สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต พ.ศ. 2567 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2