ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2567 และพิจารณากลั่นกรองการขอสำเร็จการศึกษากรณีไม่พร้อมรุ่น ของนักศึกษารหัส 2564 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2