ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 2565 ทุกสาขาวิชา และพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 2566 ทุกสาขาวิชา เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2