ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 2/2567

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ร่างประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) พ.ศ... และพิจารณาลงมติการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต