ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฝึกสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฝึกสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม CVM วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต