ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับ สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบภูเก็ต ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับ สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบภูเก็ต ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น 5 สาขาวิชา ดังนี้ 1. สาขาวิชาการจัดการนักท่องเที่ยว สําหรับการท่องเที่ยวทางน้ํา 2. สาขาวิชาดนตรี สําหรับวัยเก๋า 3. สาขาวิชาควบคุมระบบ แสง สี เสียง ในงานอีเวนต์ 4. สาขาวิชาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และ 5. สาขาวิชาการบริบาลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต