อนุกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง

อนุกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการวิชาการ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ระเบียบ

และข้อบังคับ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารตามนโยบายการศึกษา

คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา

คณะกรรมการการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะกรรมการวิจัย